logo

Dnes je ,

…Klikněte na obrázek…

Velký Ořechov Kelníky Částkov Dobrkovice Kaňovice Hřivínův Újezd Doubravy
Duchovní správce:
P. Martin Vévoda
Telefon739 245 937
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zlínský děkanát
Olomoucká arcidiecéze
Římskokatolická farnost
Velký Ořechov
763 07 Velký Ořechov 9
IČ: 48471721
Číslo účtu: 156038590/0300
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Roku 1994 v průběhu akce slavnostního svěcení nového zvonu do roubené zvonice na návsi se věřící rozhodli, že v Doubravách postaví kapli. Skupina věřících s panem farářem p. Hubertem Wöjcikem procházela obcí a vybírala vhodné místo pro kapli. Nakonec bylo vybráno sedm možných míst pro stavbu. Na vzhled ani umístění kaple nebyl jednotný názor.

Po slavnosti se začalo vše připravovat. Již u zrodu myšlenky vybudování kaple navrhl P. Hubert Wöjcik patrona, kterému by byla zasvěcena. Farní kostel ve Velkém Ořechově je zasvěcen sv. Václavovi, tak kaplička ať je zasvěcena sv. Vojtěchovi, který je jako patron uctíván v Čechách hned po sv. Václavovi.

Základní kámen pro kapli požehnal papež bl. Jan Pavl II., při jeho kanonizační návštěvě v Olomouci 21. 5. 1995. Během stavby kapličky se v naší farnosti vystřídalo několik knězů, P. Hubert Wöjcik, P. Antonín Hráček, P. Vojtěch Ondráček, P. Stanislav Matyáš a v současné době P. Martin Vévoda. Jim patří srdečný dík za podporu i jejich motlitby.

V následujících letech se prováděly sbírky.

Až 31. 8. 2006 se zastupitelstvo obce na svém zasedání umístit kapli do středu obce – na náves Dolňansko. Studii na umístění stavby a okolního parku vytvořil Ing. Arch. Jaroslav Meluzín ze Zlína. Projektem kaple a inženýrských sítí byli pověřeni projektanti Ing. Vít Kolmačka ze Zlína a Ing. Jiří Škrabal ze Želechovic.

Zednickými pracemi na kapli byla obecním zastupitelstvem pověřena stavební firma Petr Marášek Kaňovice. Zároveň se rozhodlo, že výstavba se bude provádět v jednotlivých etapách a pro každou řemeslnou práci bude vybírán z nabídek nejvhodnější dodavatel, zaručující kvalitu provedení. Tak pro stavbu kaple nebyl vybrán dodavatel jen jeden, ale spolupodílelo se více řemeslníků, což bylo časově náročné zejména pro starostu obce Ing. Šuláka.

Slavnostní výkop stavby se uskutečnil 15. 6. 2008 s účastí pana faráře z Velkého Ořechova P. Stanislava Matyáše, majitele stavební firmy Petra Maráška, zastupitelů obce, členů kapličkového výboru, zástupců sboru dobrovolných hasičů a s širokou účastí občanů. Byly vznášeny proslovy, zazněly zpěvy a podávalo se pohoštění. Celá akce měla i přes nepřízeň počasí slavnostní charakter.

Investice stavby kaple:
Investor stavby byla Obec Doubravy za velkého přispění z výtěžku sbírek pořádaných Občanským sdružením pro výstavbu kaple v Doubravách. Dá se předpokládat, že celkové náklady na kapličku dosáhnou 5,500.000,– Kč.

Všem dárcům za finanční nebo jiné movité dary i všem ochotným brigádníkům z celého srdce děkujeme.

Nemalou měrou se o získávání finančních prostředků na kapli přičinil i dětský folklorní soubor Doubravjánek, pod vedením Danuše Minaříkové a Mgr. Barbory Navrátilové. Od roku 2005 tento soubor pravidelně nacvičoval pásmo „Živý Betlém“, při kterém se na kapličku pořádaly sbírky. Tímto se vlastně už i ta nejmladší generace zasloužila o vybudování tohoto díla. K příležitosti slavnostního žehnání kaple se podařilo Doubravjánek obléknout do nových krojů, aby se děti mohly důstojně účastnit této významné události. Kroje ušila Jarmila Mališková z Provodova.

Stavba kaple se zvonicí byla zahájena v červnu 2008 a do konce roku byla vybudována hrubá stavba kaple, střešní trámová konstrukce a pokrytí břidlicí. Vedlejší zvonička byla postavena teprve zčásti. V roce 2009 se pokračovalo v tesařských pracích souběžně na kapli i zvonici, pokrývačských a kamenických pracích. Provedly se nátěry, začíná se s elektroinstalací a na podzim zvonice již dostala fasádu. Pokračovalo se intenzivně i v roce 2010. Dokončovalo se podbití podhledů a stropu kaple, klempířské práce, elektromontáže, omítky, usazení oken a dveří, schodiště a kůru, vydláždění podlahy a nakonec fasáda barvy „slavnostní modř“. S velkým úsilím se r. 2011 finišovalo (připojení vody, kanalizace, terénní úpravy v okolí kaple), aby mohla být kaple k příležitosti svátku sv. Vojtěcha (23. 4.) požehnána a slavnostně otevřena. Kolaudace se uskutečnila v pátek 22. dubna. Žehnání kaple v sobotu 30. dubna 2011 provedl biskup Josef Hrdlička.

(Viz PAMĚTNÍ KNIHA KAPLE SV.VOJTĚCHA V DOUBRAVÁCH – převzato z www.doubravy.eu)


Kaple svatých Cyrila a Metoděje v Hřivínově byla postavena v roce 1896 nákladem 5000 zlatých hrazených z milodarů a obecního majetku. Vysvěcena byla v roce 1897. Bylo v ní povoleno odsloužit 6 mší svatých ročně.
Obec Hřivínův Újezd se nachází v údolí Vizovické vrchoviny a svou rozlohou / 770 ha / a počtem / 568 / patří spíš k menším. Vznikla na přelomu 13. a 14. století. Podle historických pramenů byla několikrát přejmenována. Jako Újezd, Blatný Újezd nebo Hřivný Újezd. Svůj současný název je datován od roku 1493, když tento název byl odvozen od rytířského rodu Hřivínů, kteří vesnici po dlouhou dobu vlastnili.
V Hřivínově Újezdě působil akademický malíř František Peňáz / 1912 – 1996 /, Jehož obrazy s duchovní tématikou jsou ozdobou mnoha kostelů a kaplí. Chráněné kulturní Památky v obci jsou komory u č.p.11 a 19 a dřevěný kříž z roku 1877 s řezbářskou výzdobou. Tento kříž je v současné době uložen v depozitáři Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

U příležitosti cyrilometodějské pouti v Hřivínově Újezdě v červenci r. 2012 a zároveň na počátku jubilejního cyrilometodějského roku (1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu) se nám podařilo dokončit 1. etapu prací na obnově kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1896. Tyto práce spočívaly ve výměně dveří a původních poškozených
oken. Výrobu a montáž oken jsme zadali firmě Truhlářství – Zdeněk Prukner z Kamenice u Jihlavy. To vše se konalo ve spolupráci s mnoha místními ochotnými brigádníky.
Celkem jsme zaplatili za truhlářské práce 285 441,– Kč. Tato akce byla realizována s využitím finančního příspěvku Fondu kultury ze Zlínského kraje v roce 2012 ve výši 100 000,– Kč. a OÚ Hřivínův Újezd ve výši 20 000,– Kč. Ostatní finanční prostředky jsme zajistili z vlastních zdrojů díky štědrým darům místních občanů a farnosti Velký Ořechov. Zároveň jsme částečně upravili elektroinstalaci a nakonec kapli vymalovali. Tyto doplňující práce stáli do 30 000,– Kč.
Děkujeme všem zaangažovaným osobám za vaši obětavou pomoc finanční i pracovní.

hr_uj_01

Zároveň se konalo slavnostní odhalení pamětní desky věnované památce místního akademického malíře, pana Františka Peňáze (1912–1996), který by letos na cyrilometodějskou pouť oslavil sté narozeniny.

hr_uj_02

Pokračování v pracích na obnově kaple bude spočívat v úpravě a restaurování vnitřního vybavení kaple (oltáře, tabernáklu, soch a maleb).


PŮVOD A VZNIK KAPLE V KAŇOVICÍCH

Kaňovice leží 18 km jihozápadně od Zlína a 10,5 km od Uherského Brodu. Obec, která má 270 obyvatel, patří do farnosti Velký Ořechov.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Z další písemné zmínky z roku 1492 lze usoudit, že vesnice měla svůj farní kostel a sídlil zde i farář. Kostel se rozkládal v místech starého hřbitova, kde nyní stojí kaple. Po třicetileté válce již není o kostelu zmínky, pravděpodobně byl zničen a na postavení nového nebyly prostředky ani zájem vrchnosti.

Myšlenka postavit kapli v obci byla podle ústního podání mezi občany již v 19. století. Avšak zřejmě nebylo dostatek finančních prostředků a ani vůdčí osobnosti, která by se o celou akci zasadila a ji organizovala. Zprávy o tom, že se konalo několik sbírek na postavení nové kaple máme již ze začátku našeho století. Peníze však vždy padly na válečné účely.

Poslední částka po druhé světové válce činila 198 tisíc korun.

V roce 1942 po žních byla z Březůvek převezena do Kaňovic dřevěná kaplička zásluhou paní Anny Kaláčové z č.p. 10. Byla postavena na místě starého hřbitova. K jejímu posvěcení došlo 14. listopadu 1943 a zasvěcena byla Panně Marii Prostřednici všech milostí. Podle povolení Olomouckého arcibiskupství se v kapli mohlo sloužit šest mší svatých za rok a také zádušní bohoslužby.

Původní dřevěná kaple v Kaňovicích (snímek z roku 1945)

V roce 1943 vykonaly další sbírky na postavení větší kaple paní Anna Kaláčová a Josefa a Anna Šůstkovy z č.p. 62. Když do farnosti Velký Ořechov nastoupil 16. září 1950 nový kaplan, Mons. ThDr. Antonín Šuránek, bývalý spirituál kněžského semináře v Olomouci, začalo na bohoslužby v Kaňovicích chodit stále více věřících. Dřevěná kaplička se stávala pro věřící postupně malou a nevyhovující. ThDr. Šuránek spolu s akademickým malířem Františkem Peňásem z Hřivínova Újezdu nabádali věřící k postavení nové kaple. V té době to byl čin téměř nemožný, nebot' církev byla pronásledována. Rozhodnutí padlo v květnu 1951. Mistr Peňás zhotovil plány a během čtrnácti dní byla kaple v hrubé stavbě postavenu. Vedoucím zedníkem byl pan Alois Gergela z č.p. 13.

Základní kámen posvětil Mons. Šuránek 10. května 1951. Nadšení

občanů bylo veliké. Stavělo se i v noci při elektrickém osvětlení. Celá věc však neušla pozornosti státních úředníků a z nepovolené stavby byl obviněn nejen doktor Šuránek, nýbrž také předseda MNV Leopold Šůstek.

Mons. ThDr. Antonín Šuránek Hrubá stavba nové kaple v Kaňovicích

Mons. Antonín Šuránek nabádal věřící k výstavbě kaplí i v ostatních obcích, které patřily do farnosti Velký Ořechov.

K tomu však již nedošlo, protože tento vzácný kněz byl komunistickými úřady internován v Želivě. Než však došlo k jeho zatčení, stačil ještě v létě 1951 novou kapli v Kaňovicích posvětit. Byla zasvěcena Panně Marii Prostřednici všech milostí. Ve farnosti zůstal jen stařičký farář P. Vincenc Kovář. V kaňovické kapli bývaly od té doby slouženy bohoslužby jen při pohřbech.

Zásluhou P. Leopolda Hampla, který nastoupil jako nový duchovní správce do Velkého Ořechova v roce 1954, byly v kapli zavedeny

v pravidelné bohoslužby. V duchovní službě pro kaňovické věřící pokračovali i jeho nástupci: P. Jan Železník (1978–1990), P. Arnošt Červinka (1990–1994) a od 1. července 1994 P. Hubert Wójcik. V roce 1979 byla kaple znovu vymalována. Návrh zpracoval opět akademický malíř František Peňás. O patnáct let později byla malba obnovena podle jeho původního návrhu. Od roku 1997 má kaple v Kaňovicích nový obětní stůl a svatostánek, který je svěcen 18. května 1997.